Avis legal

En compliment de l'art. 10 de la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSI+CE), se l'informa:

El titular de la pàgina https://www.cide.cat és:

Denominació Social: CIDE XARXES I TELECOMUNICACIONS, S.L.
CIF: B43488832
Domicili: C/ Horta, núm. 13, 43470 de La Selva del Camp (Tarragona)
Telèfon: 977845707
Email: admin@cidesl.com
Dades Registrals: Inscrita en el Registre Mercantil de Tarragona, Tom 1252, Foli 139, fulla núm. T-13908, Inscripció 1a

Les seves Dades
La informació o dades personals que l'usuari faciliti seran tractats conformement al que s'estableix en les Polítiques de Protecció de Dades. L'usuari declara que tota la informació o dades que siguin facilitats són veraces i es corresponen amb la realitat.

Privacitat/Protecció de dades personals
CIDE XARXES I TELECOMUNICACIONS, S.L. compleix amb les directrius Reglament General de Protecció de dades (Reglament (UE) 2016/679) i altra normativa vigent a cada moment, i vela per garantir un correcte ús i tractament de les dades personals de l'usuari.

Per a això, al costat de cada formulari de recapto de dades de caràcter personal, es farà saber a l'usuari de l'existència i acceptació de les condicions particulars del tractament de les seves dades en cada cas, informant-lo del responsable del tractament realitzat, la direcció del responsable, la possibilitat d'exercir els seus drets d'accés, rectificació, supressió, oposició, limitació i portabilitat, la finalitat del tractament i les comunicacions de dades a tercers en el seu cas.

Així mateix, CIDE XARXES I TELECOMUNICACIONS, S.L. creadora del lloc web informa que dóna compliment a la Llei 34/2002 d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i el Comerç Electrònic i sol·licitarà a l'usuari el seu consentiment al tractament del seu correu electrònic amb finalitats comercials a cada moment.

Menors d'edat
Els continguts de la Pàgina Web estan dirigits a persones majors d'edat. CIDE XARXES I TELECOMUNICACIONS, S.L. no pretén obtenir dades de persones menors d'edat. Quan CIDE XARXES I TELECOMUNICACIONS, S.L. tingui coneixement que existeixen en el seu fitxer dades de caràcter personal d'un menor, procedirà immediatament a cancel·lar aquestes dades.

Obligacions de l'usuari
L'usuari haurà de respectar en tot moment els termes i condicions establerts per la pàgina web.

L'usuari utilitzarà la pàgina web de manera diligent i assumint qualsevol responsabilitat que pogués derivar-se en incomplir els termes i condicions de la pàgina web.

L'usuari no podrà utilitzar la pàgina web per a transmetre, emmagatzemar, divulgar, promoure o distribuir dades o continguts que siguin portadors de virus o qualsevol altre codi informàtic, arxius o programes dissenyats per a interrompre, destruir o perjudicar el funcionament de qualsevol programa o equip informàtic o de telecomunicacions.

Propietat Industrial i Intel·lectual
CIDE XARXES I TELECOMUNICACIONS, S.L. per si o com a cessionària, és titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial de la seva pàgina web, així com dels elements continguts en la mateixa (a títol enunciatiu, imatges, so, àudio, vídeo, programari o textos; marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials usats, programes d'ordinador necessaris per al seu funcionament, accés i ús, etc.).

En virtut del que es disposa en els articles 8 i 32.1, paràgraf segon, de la Llei de Propietat Intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d'aquesta pàgina web, amb finalitats comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l'autorització de CIDE XARXES I TELECOMUNICACIONS, S.L. Tots els drets reservats.

L'USUARI es compromet a respectar els drets de Propietat Intel·lectual i Industrial titularitat de CIDE XARXES I TELECOMUNICACIONS, S.L. Podrà visualitzar els elements del portal i fins i tot imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los en el disc dur del seu ordinador o en qualsevol altre suport físic sempre que sigui, única i exclusivament, per al seu ús personal i privat. L'USUARI haurà d'abstenir-se de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estigués instal·lat en les pàgines de CIDE XARXES I TELECOMUNICACIONS, S.L.

Dret d'exclusió
CIDE XARXES I TELECOMUNICACIONS, S.L. es reserva el dret a denegar o retirar l'accés a portal i/o els serveis oferts sense necessitat de preavís, a instància pròpia o d'un tercer, a aquells usuaris que incompleixin les Condicions d'Ús del portal.
CIDE XARXES I TELECOMUNICACIONS, S.L. perseguirà l'incompliment de les Condicions d'Ús del portal, així com qualsevol utilització indeguda del seu portal exercint totes les accions civils i penals que li puguin correspondre en dret.

Modificacions i enllaços
CIDE XARXES I TELECOMUNICACIONS, S.L. es reserva el dret d'efectuar sense previ avís les modificacions que consideri oportunes en el seu lloc web, podent canviar, suprimir o afegir tant els continguts i serveis que presta com la forma en la qual aquests apareguin presentats o localitzats, així com en les Condicions Generals de Contractació aquí determinades.

CIDE XARXES I TELECOMUNICACIONS, S.L. no es responsabilitza del mal ús que es realitzi dels continguts de la seva pàgina web, sent exclusiva responsabilitat de la persona que accedeix a ells o els utilitza.

En el cas que en https://www.cide.cat es disposessin enllaços o enllaços feia altres llocs d'Internet, CIDE XARXES I TELECOMUNICACIONS, S.L. creadora del lloc web no exercirà cap mena de control sobre aquests llocs i continguts. En cap cas CIDE XARXES I TELECOMUNICACIONS, S.L. creadora del lloc web assumirà cap responsabilitat pels continguts d'algun enllaç pertanyent a un lloc web aliè, ni garantirà la disponibilitat tècnica, qualitat, fiabilitat, exactitud, amplitud, veracitat, validesa i constitucionalitat de qualsevol material o informació continguda en cap d'aquests enllaços o altres llocs d'Internet. Igualment, la inclusió d'aquestes connexions externes no implicarà cap mena d'associació, fusió o participació amb les entitats connectades.

Llei aplicable i jurisdicció competent
Les condicions d'ús de la Pàgina Web contingudes en aquest Avís Legal, així com les relacions entre l'usuari i CIDE XARXES I TELECOMUNICACIONS, S.L., es regiran i interpretaran d'acord amb les lleis espanyoles. Per a la solució de qualsevol conflicte que pogués suscitar-se, l'usuari i CIDE XARXES I TELECOMUNICACIONS, S.L. se sotmeten expressament a la competència i jurisdicció dels jutjats i tribunals de la ciutat de TARRAGONA, renunciant expressament a qualsevol altre fur que pogués correspondre'ls.